ORGANISATIE

Stichting Tweede Uitleg,
Ruimte voor Ouderen
(55+ Sociëteit)

Doelstelling

Statutair is vastgelegd dat de Stichting Tweede Uitleg aan bewoners boven de 55 jaar in de Zuidelijke Binnenstad de gelegenheid wil bieden elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien door activiteiten te organiseren en aan activiteiten deel te nemen, waarbij zij geen passieve consumenten zijn maar zelf de organisatie dragen.
De Tweede Uitleg is daarmee een vrijwilligersorganisatie.
Stadsdeel Centrum heeft een huurcontract met de eigenaar gesloten en stelt de ruimte ter beschikking. Het stadsdeel heeft zich bereid verklaard om het tekort op de exploitatie tot een maximum bedrag van € 16.950 te subsidiëren.

Doelgroep

De Tweede Uitleg is bedoeld voor bewoners met postcode 1017.
Deze buurt, de Zuidelijke Binnenstad, wordt begrensd door Leidsegracht, Singelgracht, Munt en Amstel. De potentiële doelgroep wordt gevormd door de naar schatting ruim 2000 bewoners boven 55 jaar.
De reële doelgroep is veel kleiner en voornamelijk boven de 65, doordat veel 55-plussers nog werken. Schattingen daarvan zijn echter niet goed te maken.
Het is een gegeven dat in deze buurt geen verzorgings- of verpleeghuizen gevestigd zijn. Deze instellingen bieden vaak faciliteiten aan zelfstandig wonende ouderen zoals bewegingsactiviteiten, cursussen en maaltijden. Deze leemte moet en wil de Tweede Uitleg vullen.
Naast deze basis- service streeft het bestuur ernaar dat ook een variatie aan culturele en ontspannings-activiteiten wordt georganiseerd.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Tweede Uitleg blijft zich actief inzetten voor haar doelgroep zoals hierboven omschreven. Zij organiseert voor hen Gymnastiek en Yoga, beide onder professionele leiding. Daarnaast Literatuurcursussen, Taalcursussen en Activiteiten als Bridge, Lezingen, Films en Muziek alsmede een Leesclub.
Haar belangrijkste activiteit: de wekelijkse eettafel blijkt in een grote behoefte te voorzien en wordt vanzelfsprekend gecontinueerd.
In de loop van het jaar vinden voortdurend wisselende exposities plaats.
De Tweede Uitleg biedt vergaderruimte aan buurtverenigingen Amstelveld en Wetering Verbetering. Daarnaast aan het enige jaren geleden opgerichte Stadsdorp Wetering Plus.
De Tweede Uitleg vraagt voor al haar activiteiten een kostendekkende bijdrage van haar bezoekers. Om de algemene kosten, welke niet geheel uit de subsidie van Stadsdeel Centrum kunnen worden bestreden, te compenseren, vraagt zij aan haar bezoekers een extra bijdrage van € 1 per persoon per bezoek.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden:
Mevrouw Rita Kohnstamm (voorzitter)
De heer Bert van Houten (secretaris/penningmeester)
De heer Camiel Splinter (lid/notulist)

ANBI

De Belastingdienst merkt de Tweede Uitleg per 1 januari 2008 aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat giften aan de Tweede Uitleg voor de IB aftrekbaar zijn en over schenkingen geen schenkingsrecht c.q. over legaten geen successierecht is verschuldigd.
Bestuur en overige vrijwilligers zien af van een financiële vergoeding voor bewezen diensten.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 812652320

KvK De Tweede Uitleg staat ingeschreven onder nummer 341983985

Statuten (pdf)

Statuten Tweede Uitleg

Jaarverslagen (pdf)

Jaarverslag Tweede Uitleg 2023

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2023

Jaarverslag Tweede Uitleg 2022

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2022

Jaarverslag Tweede Uitleg 2021

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2021

Jaarverslag Tweede Uitleg 2020

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2020

Jaarverslag Tweede Uitleg 2019

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2019

Jaarverslag Tweede Uitleg 2018

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2018

Jaarverslag Tweede Uitleg 2017

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2017

Jaarverslag Tweede Uitleg 2016

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2016

Jaarverslag Tweede Uitleg 2015

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2015

Jaarverslag Tweede Uitleg 2014

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2014

Jaarverslag Tweede Uitleg 2013

Financieel Jaarverslag Tweede Uitleg 2013